menu

word's power

sach

ÚVOD

Veľmi dobre si uvedomujeme silu slova a dôležitosť vzájomnej komunikácie.

Za každým slovom sú však aj konkrétne činy, životné situácie, realizované projekty, ľudia.

IURISTICO s. r. o. je advokátska kancelária v ktorej nájdete ľudí schopných a ochotných komunikovať. Ľudí so širokým rozhľadom, vysokou úrovňou znalostí a s bohatými skúsenosťami v rôznych oblastiach práva.

Náš tím poskytuje právne služby tak, aby mali naši klienti vždy včas k dispozícii objektívne informácie potrebné pre prijatie dôležitých osobných či profesionálnych rozhodnutí. Samozrejmosťou je tá najvyššia miera diskrétnosti, ktorá od prvého kontaktu buduje vzájomnú nevyhnutnú dôveru medzi nami a klientom.

Spokojnosť našich klientov je pre nás kľúčová. Spoľahnite sa aj Vy na vysokú kvalitu poskytovania právnych služieb našim tímom a zverte nám svoju dôveru a možnosť pomôcť Vám s Vašim právnym problémom, či zámerom.

 

sach

O nás

Advokátska kancelária IURISTICO s. r. o. vznikla dňa 4. januára 2005 pod pôvodným obchodným menom Ivančo, Rigo & Kukura s. r. o. ako kontinuálny nástupca advokátskej kancelárie Ivančo, Rigo & Spol. poskytujúcej služby od 1. januára 2000.

Zakladateľmi advokátskej kancelárie IURISTICO s. r. o. sú advokáti JUDr. Radoslav Rigo, LL. M., Mgr. Ivan Ivančo a JUDr. Matej Kukura, PhD., ktorých dlhoročné skúsenosti v oblasti advokácie garantujú kvalitné poskytovanie právnych služieb všetkým klientom.

V súčasnosti v našej advokátskej kancelárii pracuje deväť právnikov, z toho traja spoločníci, dve spolupracujúce advokátky a štyri advokátske koncipientky.

sach

Tím

Advokáti a zakladajúci spoločníci

Ivan Ivančo

advokát

Radoslav Rigo

advokát

Matej Kukura

advokát

Spolupracujúci advokáti

Michaela Gočová

advokátka

Karola Bállová

advokátka

Koncipienti

Zuzana Mojžišová

advokátska koncipientka

Jana Štiavnická

advokátska koncipientka

Kinga Kulcsár Belánová

advokátska koncipientka

Simona Hrešková

advokátska koncipientka

Sekretariát

Iveta Ballová

vedúca administratívy

close
sach

OBLASTI PRÁVA

Početnosť profesionálneho tímu našej advokátskej kancelárie a dlhoročné skúsenosti jej jednotlivých členov zabezpečujú široký záber poskytovania právnych služieb. Konkrétne zameranie a špecializáciu jednotlivých členov našej advokátskej kancelárie nájdete v sekcii „náš tím“.

  • Právo cenných papierov,
  • energetické právo,
  • právo odpadového priemyslu,
  • verejné obstarávania,
  • konkurzy a reštrukturalizácie,
  • majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností,
  • právo realitných kancelárií.

Naša advokátska kancelária pri poskytovaní právnych služieb úzko spolupracuje s orgánmi verejnej správy, notármi, znalcami, prekladateľmi a inými osobami, ktorých činnosť je pre komplexné poskytovanie právnych služieb dôležitá.
Advokátska kancelária IURISTICO s.r.o poskytuje právne služby aj v anglickom, francúzskom a maďarskom jazyku.

Obchodné právo
Občianske a správne právo
Pracovné právo
Ďalšie oblasti
close

Obchodné právo

Dominujúcou oblasťou poskytovania právnych služieb našou advokátskou kanceláriou právo je obchodné, a v jeho rámci, okrem všeobecnej roviny, predovšetkým oblasť práva cenných papierov, energetiky, odpadov a verejného obstarávania, ako aj oblasť práva konkurzov a reštrukturalizácií.

Vo všeobecnej rovine, závislosti od požiadaviek našich klientov zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo v oblasti podnikania, a to už od okamihu vzniku podnikateľského zámeru, a to od zvolenia vhodnej formy podnikania a samotného vytvorenia podnikateľského subjektu, cez poskytovanie kompletného a komplexného právneho servisu potrebného pre jeho riadne a bezproblémové fungovanie na trhu, vrátane tvorby a pripomienkovania rozličných typov zmlúv, až po riešenie všetkých záležitostí súvisiacich s prípadným ukončením podnikateľskej činnosti.

 

close

Občianske a sporné právo

Dlhoročné skúsenosti a im zodpovedajúce výsledky v podobe spokojnosti našich klientov, nám umožňujú zodpovedne poskytovať tie najkvalitnejšie právne služby aj v oblasti práva občianskeho a správneho, a to s osobitným dôrazom na komplexný právny servis v oblasti práva realitných kancelárií ako aj majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností. V rámci uvedeného máme bohaté skúsenosti pri uzatváraní zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, dohôd o poskytovaní jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena, zápisy vecných bremien do katastra nehnuteľností, zastupovanie vo vyvlastňovacom konaní, katastrálnom konaní, v územných a stavebných konaniach, vysporiadanie nezistených, neznámych a nebohých vlastníkov vrátane vedenia rokovaní so Slovenským pozemkovým fondom.

Samozrejmosťou je zastupovanie klientov v rámci všeobecnej agendy občianskeho a správneho práva pred súdmi a príslušnými orgánmi.

 

close

Pracovné právo

Sme pripravení Vám poskytnúť právnu pomoc pri vyhotovovaní, posudzovaní a uzatváraní pracovných zmlúv, dohôd a iných inštrumentov zakladajúcich pracovný pomer alebo pracovnoprávny vzťah, ako aj pri vyhotovovaní a úprave vnútorných smerníc, stanov, organizačných a pracovných poriadkov. Rovnako zabezpečujeme právne poradenstvo pri riešení úkonov zameraných na skončenie pracovného pomeru, a to pri vysokej úrovni odbornosti antidiskriminačného práva a problematiky odmeňovania v pracovnoprávnych vzťahoch. V neposlednom rade poskytujeme právne služby aj v oblasti vysielania zamestnancov a dočasného pridelenia, v oblasti problematiky pracovného času, dovolenky, materskej a rodičovskej dovolenky a ochrany tehotných žien, v oblasti kolektívneho vyjednávania, ako aj v súvislosti so zodpovednosťou za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch, vrátane vymáhania nárokov z nej.

close

Ďalšie oblasti

Súčasťou nášho právneho poradenstva je aj oblasť práva ústavného a finančného, vrátane práva daňového.

Poskytujeme právne služby aj v oblasti ochrany duševného vlastníctva, Registra partnerov verejného sektora, ochrany osobných údajov a práva na informácie.

sach

Kontakt

poštová adresa:
IURISTICO s. r. o., Cimborkova 13, 040 01 Košice, Slovenská republika
tel./fax: +421 55 62 565 30
e-mail: office@iuristico.eu
IČO: 36 588 041
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice oddiel Sro vložka číslo 15840/V

pracoviská:
Cimborkova 13, 040 01 Košice MAPA
Železničiarska 24, 080 01 Prešov MAPA